Thành phần (INCI Name):

Water

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Solvent__1

Summary:

Nước là thành phần chủ đạo trong hầu hết mỹ phẩm.

Chi tiết thành phần:

Test desc

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB