Thành phần (INCI Name):

EDTA

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Chelating__2

Summary:

EDTA (acid) để chelate ion kim loại trong sản phẩm, làm mềm nước cứng, tăng hiệu quả bảo quản và ổn định của sản phẩm.

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB