Thành phần (INCI Name):

Magnesium sulfate

FunctionsAcneIrritantEWG Score
Viscosity Control__1

Summary:

Muối Magie hoặc muối Epsom có công thức là MgSO4. Nó thường được dùng để làm bền hệ kem, đặc biệt là dạng W/O (Water in Oil).

Quick info:

  • Alcohol Free
  • EU Allergen Free
  • Fragrance Free
  • Fungal Acne Free
  • Paraben Free
  • Silicone Free
  • Sulfate Free
  • UVA
  • UVB